Op weg naar goede administratie van een VvE

“VvE-beheer is een onbeschermd vak.”

Wet van 29 mei 2017, verbeteren van het functioneren van een VvE

Onder meer vereist eigen vermogen van een VvE:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-241.html

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (in werking vanaf 1 juli 2021)

Voor een regelkring zie bijvoorbeeld dit artikel BW 2:47 lid 11:
Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico’s en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-507.html

Delegeren van administratie volgens een willekeurige splitsingsakte

“De vergadering kan besluiten de administratie – waaronder dient te worden verstaan het ontvangen en (doen) incasseren van alle betalingen en het doen van alle uitgaven, het voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin en het verstrekken van de nodige specificaties en opgaven aan eigenaars, notarissen en het bestuur – op te dragen aan een door haar aan te wijzen beheerder en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zullen worden overeengekomen.”

Functioneert verslaglegging van uw VvE?

Aan de hand van de jaarrekening moeten eigenaars het beheer bij kunnen sturen. Een zinnige uitsplitsing van baten en lasten is een belangrijk aandachtspunt bij de kascontrole. Een goede beheerder zorgt voor tijdige inbreng van de kascommissie, om vervolgens op hoofdlijnen te bespreken in de Vergadering van Eigenaars.

Is de administratie van uw VvE transparant?

Met state-of-the-art software is transparantie ingebakken. Een overeenkomst van de VvE voor administratief beheer komt tekort als de administratief beheerder voor specificatie niet aanspreekbaar is.

Lijdt, of wenselijk leidt, uw Vergadering van Eigenaars?

Kent u deze situatie? Een individuele bestuurder heeft veelal onvoldoende kennis en inzicht. Een administratief beheerder maakt van alles werk tegen extra kosten. En een Vergadering van Eigenaars doet pogingen met kant-en-klare opdrachten. Vooral van een administratief beheerder mag tekst en uitleg worden verwacht.

Registreert uw VvE een probleemstelling?

De splitsingsakte, en/of de statuten, zou verzoeken registreren, analyseren, plannen en evalueren kunnen voorschrijven. En statistiek kan mensen belonen vanwege aantallen opgeloste vragen c.q. verzoeken. E-mailverkeer wordt al gauw onduidelijk. Met goede registratie, status- en voortgangscontrole kan er een probleemeigenaar zijn.

Kan de cijferopstelling van uw VvE inzichtelijker?

In een paragraaf van een jaarrekening moet de tekst aanzienlijke toekomstige verplichtingen melden, die niet uit de balans c.q. exploitatie blijken. U kunt ook denken aan vermelding van af te handelen verzoeken.

Posten van baten of lasten die van uitzonderlijke omvang zijn of in uitzonderlijke mate voorkomen, mogen met extra toelichting buiten het bedrijfsresultaat om opgenomen worden.

In een jaarrekening werken meerdere exploitaties voor afzonderlijke bestemming van resultaat zoals voor een terrein, of voor energie incl. onderhoud van installaties. Ook extra voorschotten energie, na verkoop, kunnen zo in de jaarrekening komen. Een gescheiden exploitatie vraagt om eigen inkomsten.

Applicatiekosten hoeven niet gemixt te worden met beheer-uren. En geen onnodige ordners, maar goed digitaal. De kosten van Twinq bijvoorbeeld, zijn een-op-een door te berekenen door de administratief beheerder.

Om inkomsten van de beheerder goed te zien denk ik aan een gescheiden onderdeel in de exploitatie(s) met een subtotaal. Naast een overeengekomen prijs zijn er kosten warmtemeting, indexatie, boete als een incasso niet lukt, kosten van eigendomsoverdracht, en kosten van communicatie zoals e-mailen/papier/porto.

NB: In een afrekening door een notaris zou aan de VvE betaald worden. Het ging echter buiten de jaarrekening van de VvE om, al of niet rechtstreeks op de bankrekening van het beherend kantoor. Fouten, mogelijk opzettelijk, geschieden dan zonder regelkring.

Meerjaren Onderhoudsplan(nen)

Meerdere MJOP’s zijn, vind ik, aan de orde bij een afwijkende verdeling van stemrecht, zoals voor een terrein.

Een MJOP opstellen gaat zowel top-down als bottom-up, maar vereist mijn inziens een begin vanuit de breedte met volledigheid, zoals professioneel is in administratie.

Om meerjarenonderhoud te beschermen tegen algemene bestedingen, is een vrij besteedbare reserve gewenst, die afzonderlijk is opgenomen op de balans. Kostbare vervanging van een liftinstallatie haalt met een duidelijke bestemmingsreserve speciaal voor installaties, het MJOP niet overhoop.

Als de administratief-technische grootboekrekeningen aansluiten bij de te presenteren jaarrekening, dan is er meteen duidelijkheid bij digitale kascontrole en inzage door eigenaars.

Voor bijvoorbeeld schilderwerk is een zogenaamde egalisatiereserve gebruikelijk om boekjaren gelijkmatig te belasten. Ik zou besteding, indien mogelijk, over jaren spreiden.

Een Bestuur kan (delen van) gepland werk uitstellen, zij het met redenen omkleed voor de Vergadering van Eigenaars, om het MJOP afwijkend uit te voeren.

Hoe werkt bestemming van resultaat?

Een onderhoudsvoorziening hoeft niet te zweven in de administratie als vreemd vermogen op een moment van verkoop. In International Financial Reporting Standards (IFRS) is dit probleem opgelost met bestemmingsreserves onder het eigen vermogen.

In geval van een fors MJOP, is schuiven tussen bestemmingsreserves niet alleen zaak van het Bestuur. De Vergadering van Eigenaars kan een resultaatverdeling en schuiven tussen bestemmingsreserves bekrachtigen.

Een bestemmingsreserve kan nimmer negatief staan.

Een voorstel resultaatverdeling is zichtbaar bij de Stichting Het Geldersch Landschap in Arnhem (p. 7/54):
http://devassets.glk.nl/docs/f27884e4-9f7b-4f14-97d8-474ec24036c8.pdf

Een verdeling van reserves is zichtbaar bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Apeldoorn (p. 71/93):
https://www.kadaster.nl/documents/1953498/2083673/2016+Jaarverslag+Kadaster.pdf/7cd62cfc-fa85-16d1-0dc4-771db150063b

Kunnen wettelijke bepalingen toegevoegd worden?

 1. Goedkeuring van de jaarrekening door de ALV omvat minimaal een balans, resultatenrekening en het voorstel van het Bestuur t.a.v. resultaatverdeling en mutatie/verdeling van reserves;
 2. De resultaatverdeling en de mutatie/verdeling van reserves zou misschien zo kunnen:
  Voorstel | Voorstel eindbedrag | Besluit | Eindbedrag;
 3. Kosten van beheer dienen tenminste gesplitst te zijn in arbeids- en systeemkosten;
 4. Verzenden van e-mail mag eventueel met afzonderlijke periodekosten, maar niet variabel;
 5. Doorberekenen van kosten bij een niet-incasseerbare incasso-opdracht is zeer beperkt;
 6. In rekening brengen aan een verkoper van eigendomsoverdracht is niet toegestaan;
 7. Doorberekenen aan de VvE van eigendomsoverdracht is voor porto en dergelijke toegestaan;
 8. Doorberekenen aan een koper van kosten zoals van een naambordje, is niet toegestaan;
 9. Nog voor het toesturen van jaarstukken voor een ALV, stemt de kascommissie de rapportage af;
 10. De leden van de kascommissie werken onafhankelijk en verantwoorden zich aan de ALV;
 11. Indien gewenst kan de kascommissie zelfstandig een externe deskundige raadplegen tot een maximaal bedrag (geen lid alleen);
 12. De kascommissie legt aan de ALV haar bevindingen voor over het beheer. waaronder een beoordeling van de vaktechnische aspecten.

Benut uw VvE softwaremogelijkheden?

Het efficiënt en state-of-the-art werken inzake e-mail, MJOP, toegang tot documenten en digitale kascontrole kan met https://www.twinq.nl van Aareon Nederland B.V. in Oosterhout (Noord-Brabant). De accounts op de webserver staan op naam van de betreffende VvE. Bij wissel van beheerder, is er geen belemmering door Vendor lock-in.

Beheert uw VvE bedrijfseconomisch?

Inzake financieel advies, of het totaalbeheer met gebruik van de Twinq applicatie, overweeg dan praktische inzet en vakkennis zoals van VvE Beheer Viridis Nederland B.V. in Almere / Velp gld., zie https://vvebeheerviridis.nl. Viridis geeft advies gevraagd en ongevraagd. Het inhuren van technische expertise verloopt tegen variabele kosten. Technische expertise, intern, groeit.

Naschrift:
– Deze pagina kan altijd beter met afwijkend en voortschrijdend inzicht;
– Een afzonderlijk onderdeel beheerkosten kan voor u een uitdaging zijn;
– Zendt u een opmerking toe, dan kan ik binnen een paar dagen verwerken.